CONTEMPORARY PAINTING | OIL ON CANVAS | PINTURAS CONTEMPORÁNEAS | ÓLEO SOBRE LIENZO | PINTURES CONTEMPORÀNIES | OLI SOBRE LLENÇ


ENGLISH
What/who inspired the works?
Formally, I was inspired by contemporary painters like Gerhard Richter and Michaël Borremans.
What do you hope its viewers will feel/think?
I hope that viewers know that there is a narrative in art history that deals with "the artists who have created their own museums". This discourse is constructed through Marcel Duchamp (Boîte-en-valise, 1936-1941), Robert Filliou (Galerie Légitime, ca. 1962-1963) and Marcel Broodthaers (Musée d'Art Moderne, Départment des Aigles, 1968-1972). To follow this line I founded The Davis Museum (www.davismuseum.com), the first and only museum of contemporary art created in a ballot box through Facebook in 2009-ongoing. This cultural entity was recognized by the Government of Catalonia (Spain) has several sections and one of them is "The Paintings Section From Davis Museum ". This wing is divided into portraits and still lifes. The portraits are about Marcel Duchamp, Robert Filliou and Marcel Broodthaers; and still lifes are about Boîte-en-valise, Galerie légitime and Musée d'Art Moderne, Départment des Aigles.
Why did you choose the medium, frame, color?
I chose the oil on canvas because it is a medium that allows a wide variety of tones and is very durable too. As the Davis Museum is a cube, I chose the frame of the paintings to be square. And since the Davis Museum's brand color is blue and white, I chose to have the same color in the paintings.


ESPAÑOL
¿Qué inspiró las obras?
Formalmente, fui inspirado por pintores contemporáneos como Gerhard Richter y Michaël Borremans.
¿Qué esperan que sus espectadores sientan/piensen?
Espero que los espectadores sepan que hay una narrativa en la historia del arte que trata sobre "los artistas que han creado sus propios museos". Este discurso se construye a través de Marcel Duchamp (Boîte-en-valise, 1936-1941), Robert Filliou (Galerie Légitime, 1962-1963) y Marcel Broodthaers (Museo de Arte Moderno, Départment des Aigles, 1968-1972). Para seguir esta línea fundé el Davis Museum (www.davismuseum.com), el primer y único museo de arte contemporáneo creado en una urna de votación a través de Facebook en 2009 y que sigue en curso. Esta entidad cultural reconocida por la Generalitat de Catalunya tiene varias secciones y una de ellas es "The Paintings Section From Davis Museum " (La Sección de Pinturas del Davis Museum). Esta ala se divide en retratos y naturalezas muertas. Los retratos son de Marcel Duchamp, Robert Filliou y Marcel Broodthaers; y las naturalezas muertas son de Boîte-en-valise, Galerie légitime y Musée d'Art Moderne, Départment des Aigles.
¿Por qué eligió el medio, el marco, el color?
Elegí el óleo sobre lienzo porque es un medio que permite una gran variedad de tonos y que es también, muy durable. Como el Davis Museum es un cubo, elegí que el marco de las pinturas fueran cuadrados. Y puesto que el color de la marca del Davis Museum es azul y blanco, elegí los mismos colores para las pinturas.


CATALÀ
Què va inspirar les obres?
Formalment, vaig ser inspirat per pintors contemporanis com Gerhard Richter i Michaël Borremans.
Què esperen que els seus espectadors sentin/pensin?
Espero que els espectadors sàpiguen que hi ha una narrativa en la història de l'art que tracta sobre "els artistes que han creat els seus propis museus". Aquest discurs es construeix a través de Marcel Duchamp (Boîte-en-valise, 1936-1941), Robert Filliou (Galerie Légitime, 1962-1963) i Marcel Broodthaers (Museu d'Art Modern, Department des Aigles, 1968-1972). Per seguir aquesta línia vaig fundar el Davis Museum (www.davismuseum.com ), el primer i únic museu d'art contemporani creat en una urna de votació a través de Facebook el 2009 i que segueix en curs. Aquesta entitat cultural reconeguda per la Generalitat de Catalunya té diverses seccions i una d'elles és "The Paintings Section From Davis Museum" (La Secció de Pintures del Davis Museum). Aquesta ala es divideix en retrats i natures mortes. Els retrats són de Marcel Duchamp, Robert Filliou i Marcel Broodthaers; i les natures mortes són de Boîte-en-valise, Galerie Légitime i Musée d'Art Moderne, Department des Aigles.
Per què va triar el mitjà, el marc, el color?
Vaig triar l'oli sobre tela perquè és un mitjà que permet una gran varietat de tons i que és també, molt durable. Com el Davis Museum és un cub, vaig triar que el marc de les pintures fossin quadrats. I ja que el color de la marca de l'Davis Museum és blau i blanc, vaig triar els mateixos colors per a les pintures.


PUBLIC AND PRIVATE COLLECTIONS | COLECCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS | COL·LECCIONS PÚBLICAS I PRIVADES

The Francesc Torres Collection, Barcelona, Spain.
The Geert De Kegel Collection, Zele, Belgium.
The Geert De Kegel Collection, Zele, Belgium.
The Yellowstone Club Collection, Big Sky, Montana, USA.
The Yellowstone Club Collection, Big Sky, Montana, USA.

Buy now on Saatchi Art.


2017, oil on canvas, 30 x 30 cm
"Marcel Broodthaers #8": 2017, oil on canvas, 30 x 30 cm

2017, oil on canvas, 30 x 30 cm
"Marcel Broodthaers #7": 2017, oil on canvas, 30 x 30 cm

2016, oil on canvas, 40 x 40 cm
“Marcel Broodthaers #6": 2016, oil on canvas, 40 x 40 cm

2016, oil on canvas, 40 x 40 cm
“Marcel Broodthaers #5": 2016, oil on canvas, 40 x 40 cm

2016, oil on canvas, 30 x 30 cm
“Marcel Broodthaers #4": 2016, oil on canvas, 30 x 30 cm

2016, oil on canvas, 30 x 30 cm
"Marcel Broodthaers #3": 2016, oil on canvas, 30 x 30 cm

2012, oil on canvas, 30 x 30 cm
"Marcel Broodthaers #1": 2012, oil on canvas, 30 x 30 cm

2012, oil on canvas, 30 x 30 cm
"Musée d'Art Moderne #2": 2012, oil on canvas, 30 x 30 cm

2012, oil on canvas, 30 x30 cm
"Musée d'Art Moderne #3": 2012, oil on canvas, 30 x30 cm

2012, oil on canvas, 30 x 30 cm
"Musée d'Art Moderne #1": 2012, oil on canvas, 30 x 30 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
"Galerie légitime #8": 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
"Galerie légitime #7": 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2017, oil on canvas, 30 x 30 cm
"Galerie légitime #5": 2017, oil on canvas, 30 x 30 cm

2017, oil on canvas, 30 x 30 cm
"Galerie légitime #9": 2017, oil on canvas, 30 x 30 cm

2017, oil on canvas, 30 x 30 cm
"Robert Filliou #6": 2017, oil on canvas, 30 x 30 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
"Robert Filliou #7": 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2016, oil on canvas, 30 x 30 cm
"Robert Filliou #5": 2016, oil on canvas, 30 x 30 cm

2015, oil on canvas, 40 x 30 cm
"Robert Filliou #2": 2015, oil on canvas, 40 x 30 cm

2013, oil on canvas, 40 x 40 cm
"Galerie légitime #2": 2013, oil on canvas, 40 x 40 cm

2012, oil on canvas, 30 x 30 cm
"Robert Filliou #1": 2012, oil on canvas, 30 x 30 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
“Marcel Duchamp #7": 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2016, oil on canvas, 40 x 30 cm
“Marcel Duchamp #5": 2016, oil on canvas, 40 x 30 cm

2016, oil on canvas, 30 x 30 cm
“Marcel Duchamp #4": 2016, oil on canvas, 30 x 30 cm

2015, oil on canvas, 40 x 30 cm
"Marcel Duchamp #3": 2015, oil on canvas, 40 x 30 cm

2013, oil on canvas, 40 x 40 cm
"Marcel Duchamp #2": 2013, oil on canvas, 40 x 40 cm

2012, oil on canvas, 30 x 30 cm
"Marcel Duchamp #1": 2012, oil on canvas, 30 x 30 cm

2017, oil on canvas, 30 x 30 cm
"Boîte-en-valise #3": 2017, oil on canvas, 30 x 30 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
"Boîte-en-valise #3": 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2016, oil on canvas, 30 x 30 cm
"Boîte-en-valise #2": 2016, oil on canvas, 30 x 30 cm

2012, oil on canvas, 30 x 30 cm
"Boîte-en-valise #1": 2012, oil on canvas, 30 x 30 cm

2017, oil on canvas, 30 x 30 cm
Self-portrait #2: 2017, oil on canvas, 30 x 30 cm

2016, oil on canvas, 30 x 30 cm
Self-portrait #1: 2016, oil on canvas, 30 x 30 cm

2011, oil on canvas, 30 x 30 cm
"Davis Museum #1: 2011, oil on canvas, 30 x 30 cm